Ons advieswerk verrichten wij vooral voor gemeenten, provincies, rijk en RVO. Het productenpakket beslaat de hele range van visievorming, beleid, uitvoeringsprogrammering, campagnes ontwikkelen en uitvoering van projecten.

Ons onderwijswerk is vooral voor het basis- en voortgezet onderwijs. Educatieve programma’s en activiteiten die voor het onderwijs worden ontwikkeld of beheerd, worden meestal gefinancierd door private en publieke partijen en door fondsen. Met MBO-, HBO- en WO-instellingen samengewerkt.

Ons detacheringswerk is gericht op de inzet van experts in communicatie en natuur- en milieueducatie (NME). Vanuit een pool van circa 250 zzp-ers wordt adequaat invulling gegeven aan de vragen van overheden, maatschappelijke organisaties, corporaties en MKB.

Onze digitale producten betreffen vooral websites, enquêtes, boekingssystemen, burgerpanels, webonderzoeken en digitale tools zoals de instrumentplanner. Digitale producten zijn nevenproducten bij het advies-, detacherings- en onderwijswerk.