banner overheid

 

 

In 2021 moeten alle gemeenten een transitievisie warmte hebben opgesteld. In deze visie breng je als gemeente samen met stakeholders in kaart wat de alternatieve warmtebronnen per wijk zijn en laat je met een tijdspad zien wanneer welke wijk aan de beurt is.

De ontwikkeling van de transitievisie vraagt om een technisch proces, maar ook om duidelijkheid naar en betrokkenheid van alle stakeholders. Zowel professionals als de bewoners. Door gelijktijdig aan het technische en het sociale spoor te werken, leg je een sterke basis voor de verdere transitie.

Wat SME voor je kan betekenen

Vanuit SME ontzorgen we je bij de ontwikkeling van de transitievisie warmte. Terwijl onze technische partner zich richt op de alternatieven voor aardgas, zorgen wij voor het sociale spoor. We brengen in beeld hoe de wijken zijn opgebouwd, om wat voor type bewoners of organisaties het gaat, wat er leeft en in hoeverre mensen al bezig zijn met aardgasvrij. We betrekken ze bij de ontwikkeling van de transitievisie warmte, passend bij de participatiewensen van de gemeente. Daarbij zorgen we in ieder geval dat iedereen voldoende geïnformeerd is.

We sluiten hiermee aan bij de kennis en ervaring die is opgedaan in de integrale Smart Energy Cities-aanpak, die in samenwerking tussen Rijksoverheid en private partijen is ontwikkeld op basis van ervaringen in 16 pilotwijken.

Wat levert het op?

Een transitievisie warmte die met én voor de samenleving gemaakt is.

 

 

Diensten

Plan van aanpak aardgasvrij

Hoe je bewoners optimaal voorbereidt op de komende veranderingen