banner overig

De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft op 15 december jl. unaniem de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 vastgesteld en kennis genomen van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. De Duurzaamheidsagenda met als subtitel “Verantwoord Vooruit” toont stevige ambities en gelijktijdig realisme die past bij de schaal en mogelijkheden van de gemeente.

De Duurzaamheidsagenda is tot stand gekomen na een participatief proces van driekwart jaar. Voor de zomermaanden is een uitgebreide inventarisatie gemaakt. Op basis van de kernthema’s die de raad in de Koersnotitie Klimaat en Duurzaamheid in december 2016 heeft geselecteerd en de uitkomsten van de inventarisatie zijn als prioritaire onderwerpen gekozen:

  • Energie
  • Circulaire Economie
  • Klimaatadaptatie
  • Duurzaam Toerisme
  • Duurzame gemeentelijke organisatie

De vijf onderwerpen verschillen van aard. Zo ligt er voor energie het energieakkoord en zal er na het recente regeerakkoord een vervolg komen dat een vergaande inzet van alle spelers in de gemeente vergt. Circulaire economie en Klimaatadaptatie zijn relatief nieuwe onderwerpen waar de invulling moet groeien. En duurzaam toerisme biedt een prachtige kans om ondernemerschap en duurzame verblijfsrecreatie te verbinden. De duurzame gemeentelijke organisatie zal vanuit een voorbeeldrol en duurzaam inkopen ingevuld kunnen worden.

2018 01 Edam Volendam gaat met duurzaamheidsagenda

Aan de hand van de inventarisatie en raadpleging van medewerkers, raad, bedrijven en bewoners is vervolgens de agenda tot stand gekomen. Met medewerkers, bedrijven en geïnteresseerden is een aantal sessies gehouden waarin de stand van zaken is gepresenteerd op alle onderwerpen en waarbij hen is gevraagd mee te denken over de ambities en maatregelen op de vijf thema’s. Bewoners konden daarnaast op de duurzaamheidsmarkt en in een enquête hun reactie geven. Dit proces, dat tevens dor een externe klankbordgroep werd begeleid, leidde tot creatieve maatregelen en ambitieuze doelstellingen. Bij het gehele proces van inventarisatie, participatie en opstellen van de Duurzaamheidsagenda is de gemeente ondersteund door SME Advies en DWA.

Op de vijf thema’s zijn de volgende hoofdambities geformuleerd:

Ambitie 1: Thema Energie: Op weg naar een Energie neutrale gemeente

Doel 2022: 35% (800 TJ = 222.000 MWh ) van het totale energieverbruik (1) besparen, (2) duurzaam opwekken of (3) compenseren. Vertaald naar CO2:  een besparing van 61 kton CO2 in 2022.

Ambitie 2: Thema Klimaatadaptatie: Toekomstbestendige gemeente

Doel 2020: Edam-Volendam heeft in beeld gebracht waar risico’s rondom klimaatverandering liggen en welke maatregelen er genomen kunnen worden om toekomstbestendig te worden.

Ambitie 3: Thema Circulaire Economie: Afval wordt grondstof

Doel 2022: 75% scheiding huishoudelijk afval en max 100 kg restafval per persoon per jaar. (VANG doelstellingen en beleidsplan afvalbeheer Edam-Volendam 2017-2022.)

Ambitie 4: Thema Duurzaam Toerisme

Doel 2022: Duurzaam verblijfstoerisme neemt toe en draagt bij aan een meetbare versterking van de economie van Edam-Volendam.

Ambitie 5: Thema Duurzame gemeentelijke organisatie

Doel 2022: Edam-Volendam realiseert 100% duurzame inkoop conform criteria maatschappelijk verantwoord inkopen, met bijzondere aandacht voor circulair inkopen en circulair inkopen GWW. Actieplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed gereed.

In de Duurzaamheidsagenda is ervoor gekozen om per thema een vijftal maatregelen aan te geven die het college ook direct gaat uitvoeren. Daarnaast is een groter aantal maatregelen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities.

De gemeente laat met het plan zien dat zij de uitdagingen niet uit de weg gaat en durft na te denken over vraagstukken als gasloze wijken of 35% energiereductie in 2022, waarbij niet alle maatregelen automatisch op enthousiasme van de hele raad kunnen rekenen (zoals windmolens). Edam-Volendam gaat met de ambitieuze Duurzaamheidsagenda Verantwoord Vooruit. Niet alleen als gemeentelijke organisaties, maar samen met alle bedrijven, bewoners en organisaties in de gemeente.

Meer weten?

Hak

Hak van Nispen

 (030) 635 89 11

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk ook

Beleid & proces
2017 03 Rekenkamer Nieuwegein
14 mrt 2017 door Hak

Rekenkamercommissie Nieuwegein onderzoekt…

Beleid & proces
20 mrt 2019 door Jurgen

Amstelveen bereidt bewoners voor op…

Beleid & proces
14 jan 2019 door Hak

Duurzame bedrijventerreinen: hoe doe je dat…